ښار (شار) استوګنځای ته ویل کیږي چې په کوم ځای کې زیات شمیر یوځای ژوند کوي او د ژوند ټولی چاري پکی پرمخ ځي.

په ۱۳۶۷م کال کې د ملګرو ملتونو رسمي تعریف ښار د ډیر نفوس لرونکی سیاسي تاریخي او ایداري سیمه ده، چیرته چې د خلکو ژوند بغیر له کرني وي او د ځایي حکومت له خوا ایداره شي.