تمدن (په انگرېزي: civilization) یانې ښاري کېدنه، د ښاري ژوند او خوی اخيستنه، د ښار له اخلاقو سره اشنا کېدنه او یا هم تمدن د خلکو گډه همکاري او د پرمختگ وسايل برابرونه ده. تمدن د هغو تدبيرونو ټولگه ده چې بشر يې د خپلو مادي او معنوي اړتيا وو د لېرې کولو لپاره عملي کوي.

د نيويارک ښار مرکز. ښارونه د انسانانو د تمدن آر نښه ده.