پاريس

پاریس د فرانسې هېواد پلازمېنه ده. پاریس د سینا سیند ته نژدې واقع دی. په اوس مهال ٢١۴٣٠٠٠ اوسیدونکي لري. په پاریس کښې درې هواېې ډګرونه شته. په یاد ښار کې ډېر يادګاري ځایونه هم شتون لري.