آرنۍ غورنۍ پرانيستل
نړۍ

نړۍ ، د ځمکې غونډاری (کره) د نړۍ په نامه ياديږي . د ځمکې پر سر د ټولو هېوادونو د ټولگې لپاره هم د نړۍ نوم کاريږي .

اخځونه