د مخ پېښليک

۲۳ نومبر ۲۰۱۵

۲۱ نومبر ۲۰۱۵

۲۲ نومبر ۲۰۱۳

۷ مارچ ۲۰۱۳

۷ فبروري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۵ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ جنوري ۲۰۱۳

۱۳ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۱ اکتوبر ۲۰۱۲

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۲

۲۷ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۶ سپټمبر ۲۰۱۲

۲۰ جولای ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۳۰ اپرېل ۲۰۱۲

۲۷ اپرېل ۲۰۱۲

۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۱ جنوري ۲۰۱۲

۴ جنوري ۲۰۱۲

۱ اکتوبر ۲۰۱۱

۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۵ جولای ۲۰۱۱

۲۳ مارچ ۲۰۱۱

۲۱ مارچ ۲۰۱۱

۲۵ فبروري ۲۰۱۱

۷ فبروري ۲۰۱۱

۱ فبروري ۲۰۱۱

۲۶ نومبر ۲۰۱۰

۱۸ نومبر ۲۰۱۰

۳۰ اکتوبر ۲۰۱۰

۱۷ سپټمبر ۲۰۱۰

۱۴ سپټمبر ۲۰۱۰

۶ اگسټ ۲۰۱۰

۲۸ جولای ۲۰۱۰

۳ مارچ ۲۰۱۰

۱۲ فبروري ۲۰۱۰

۵ فبروري ۲۰۱۰

۱۹ جنوري ۲۰۱۰

۱۲ جنوري ۲۰۱۰

۲۵ ډيسمبر ۲۰۰۹

۲۴ ډيسمبر ۲۰۰۹

۳۰ نومبر ۲۰۰۹

زاړه ۵۰