د کارن ونډې

۱۲ ډيسمبر ۲۰۱۸

۱ نومبر ۲۰۱۸

۲۹ اکتوبر ۲۰۱۸

۱۰ اکتوبر ۲۰۱۸

۱۰ نومبر ۲۰۱۷

۶ سپټمبر ۲۰۱۶

۲۷ جولای ۲۰۱۶

۲۲ جولای ۲۰۱۶

زاړه ۵۰