وېشنيزه:سند کې ښوونځي

دا وېشنيزه تر اوسه پورې کوم مخ يا رسنيزه دوتنه نلري.