کارن ونډې

۲۸ جون ۲۰۲۰

۱۹ جون ۲۰۲۰

۱۶ جون ۲۰۲۰

۱۰ جون ۲۰۲۰

۷ جون ۲۰۲۰

۲۳ مې ۲۰۲۰

۲ مې ۲۰۲۰

۱۶ اپرېل ۲۰۲۰

۱۰ اپرېل ۲۰۲۰

۲۹ مارچ ۲۰۲۰

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

۲۲ مارچ ۲۰۲۰

۲۰ مارچ ۲۰۲۰

۱۶ مارچ ۲۰۲۰

۱۴ مارچ ۲۰۲۰

۱۳ مارچ ۲۰۲۰

۱۲ مارچ ۲۰۲۰

۷ مارچ ۲۰۲۰

۵ مارچ ۲۰۲۰

۴ مارچ ۲۰۲۰

۲ مارچ ۲۰۲۰

۲۶ فبروري ۲۰۲۰

۴ فبروري ۲۰۲۰

۲۹ جنوري ۲۰۲۰

۲۲ جنوري ۲۰۲۰

۴ جنوري ۲۰۲۰

۲۶ ډيسمبر ۲۰۱۹

۱۹ ډيسمبر ۲۰۱۹

۱۶ نومبر ۲۰۱۹

۱۳ اکتوبر ۲۰۱۹

۱۶ سپټمبر ۲۰۱۹

زاړه ۵۰