د کارن ونډې

۱۹ جنوري ۲۰۲۲

۱۷ جنوري ۲۰۲۲

۵ جنوري ۲۰۲۲

۲۸ ډيسمبر ۲۰۲۱

۲۶ ډيسمبر ۲۰۲۱

۲۵ سپټمبر ۲۰۲۱

۱۰ سپټمبر ۲۰۲۱

۸ سپټمبر ۲۰۲۱

۲۶ اگسټ ۲۰۲۱

۲۷ جون ۲۰۲۱

۲۰ جون ۲۰۲۱

۷ جون ۲۰۲۱

۱۳ مې ۲۰۲۱

۲۹ اپرېل ۲۰۲۱

۲۸ اپرېل ۲۰۲۱

۱۷ اپرېل ۲۰۲۱

۲ اپرېل ۲۰۲۱

۲۲ مارچ ۲۰۲۱

۲۵ فبروري ۲۰۲۱

۱۶ فبروري ۲۰۲۱

۷ فبروري ۲۰۲۱

۴ فبروري ۲۰۲۱

۲ فبروري ۲۰۲۱

۲۸ جنوري ۲۰۲۱

۲۴ جنوري ۲۰۲۱

۲۲ جنوري ۲۰۲۱

۱۹ جنوري ۲۰۲۱

۷ نومبر ۲۰۲۰

۱۷ اکتوبر ۲۰۲۰

۱۳ سپټمبر ۲۰۲۰

۱۹ اگسټ ۲۰۲۰

۱۶ اگسټ ۲۰۲۰

۴ اگسټ ۲۰۲۰

۳۱ جولای ۲۰۲۰

زاړه ۵۰