د کارن ونډې

۱۶ اپرېل ۲۰۱۲

۲۰ مارچ ۲۰۱۲

۱۰ مارچ ۲۰۱۲

۸ مارچ ۲۰۱۲

۶ مارچ ۲۰۱۲

۳ مارچ ۲۰۱۲

۲ مارچ ۲۰۱۲

۱ مارچ ۲۰۱۲

زاړه ۵۰