آرنۍ غورنۍ پرانيستل
د قاديس ولسوالۍ نخشه

قاديس د بادغيس ولايت يوه ولسوالۍ ده.