د کارن ونډې

۱۸ فبروري ۲۰۱۲

۱۷ فبروري ۲۰۱۲

۱۶ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ فبروري ۲۰۱۲

۱۴ فبروري ۲۰۱۲

۱۳ فبروري ۲۰۱۲

۱۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۰ فبروري ۲۰۱۲

۹ فبروري ۲۰۱۲

زاړه ۵۰