دويمه نړېواله جګړه

دوهمه نړيواله جگړه د ۱. سپټامبر ۱۹۳۹ څخه تر ۲. سپټامبر ۱۹۴۵ پورې د جورلیز ځواکونو (جرمني، ايټاليا او جاپان) او متحدینو ځواکونو (د امريكا متحده ايالتونه،بريتانيا ،فرانسه اوشوروي اتحاد ) په منځ کی په اروپا، افریقا او آسیا کی یوه کروي وسله واله نښته وه. په دی نښتې کی ۶۰ – ۷۰ میلیونه انسانان ووژل شول. نوموړي جگړه د نړی پر سیاست، اقتصاد او پوځونو باندي مهم آغېزه درلود. دوهمه نړيواله جگړه په ۱. سپټامبر ۱۹۳۹ کی د نازي جرمني لخوا پر پولنډ باندي د يرغل په ترڅ کې پيل شوه او په ۲. سپټامبر ۱۹۴۵ کی پای ته ورسېدله.

دويمه نړېواله جگړه په اروپا کی
دويمه نړېواله جگړه په آسيا کی