ورځ يو زماني واحد دی چې د ۲۴ گړيو (گېنټو) له مودې جوړه شوې.په يوې ورځ کې 86،400 سيکنډونه وي۔په يوه ورځ کې ځمکه په خپل تېرچاپېره کرښې يو چکر پورا کوي۔ په اصل کې خو ورځ 24 گېنټو ته ويلې کيږي خو عام خلک د ورځ څخه مانا هغه وخت اخلي په کوم کې چې لمر راښکاره شوی وي۔

سرچينې

کينډۍ:د وخت برخې