شواروز

شواروز يا په بله وينا ۲۴ گړۍ (ساعته) د مهال هغې برخې ته ويل کېږي چې په هغې کې د ځمکې غونډاری يو ځل پر خپل چورليځ (محور) راڅرخي. يو شواروز له يوې ورځې او يوې شپې څخه جوړ دی، چې ټول مهال يې ۲۴ گړۍ کېږي.