د کارن ونډې

۲۳ فبروري ۲۰۱۳

۲۰ فبروري ۲۰۱۳

۱۶ فبروري ۲۰۱۳

۱۵ فبروري ۲۰۱۳

۱۲ فبروري ۲۰۱۳

۵ فبروري ۲۰۱۳

۳۰ جنوري ۲۰۱۳

۲۹ جنوري ۲۰۱۳

۲۸ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ جنوري ۲۰۱۳

۲۲ جنوري ۲۰۱۳

۱۴ جنوري ۲۰۱۳

۱۲ جنوري ۲۰۱۳

۱۱ جنوري ۲۰۱۳

۹ جنوري ۲۰۱۳

۷ جنوري ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۵ جنوري ۲۰۱۳

۴ جنوري ۲۰۱۳

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۹ نومبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۴ نومبر ۲۰۱۲

۲۲ نومبر ۲۰۱۲

۲۰ نومبر ۲۰۱۲

۱۹ نومبر ۲۰۱۲

۱۷ نومبر ۲۰۱۲

زاړه ۵۰