باختر د آمو له سيند څخه تر اباسين سيند پورې د یوې تاریخي سيمې لرغونی نوم دی.

د باختر لرغوني ښارونه