اباسين د لرې پښتونخوا د يوه لوی سيند نوم دی چې د پېښور د اټک په برخه کې بهېږي. دغه سيند وروسته له دې چې د کابل سيند د اټک د سيمې په دننه کې ورسره يو ځای شي، د اباسين په نوم يادېږي.

اباسين

اباسين چې د سند او اندوس په نامه هم يادېږي په اکثرو برخو کې د پاکستان او پښتونستان ختيځ فاصل حد تشکيلوي . همدارنگه د پښتونستان اهم سيند اباسيند دی چې په تاريخي اثارو کې د سند او اندوس په نومونو هم يادېږي.

د اباسين لوېديځې غاړې ته پلنې او هوارې جلگې پرتې دي ، چې له سوېل نه سهېل ته پېښور، کوهاټ، بنو ، دېره اسماعيل خان او دېره غازي خان پرتې دي . دغه جلگې د اباسين او يا هم د هغه د مرستيالانو په ذريعه چې ځينې يې له افغانستان او ځينې يې د پښتونستان له غرو سرچينه اخلي اوبه کېږي.