اخلاق (په انگرېزي: Ethics) چې د اخلاقي فلسفې په نوم هم يادېږي، د فلسفې هغه څانگه ده چې د ښو او بدو د سيستماتيک تنظيمونې، پېژندنې او دفاع اصولونه په ځان کې رانغاړي. اخلاق د ښکلاپوهنې فلسفې يو بشپړونکی جز دی. په فلسفي توگه اخلاق د انساني کړو وړو جاج اخلي او دا په ډاگه کوي چې انسان بايد څنگه سلوک او ژوند توگه غوره کړي.