څلوريځ (مېچپوهنه)

Square - geometry.svg
د څلوريځې جوړول.

څلوريځ یا مربع په مېچپوهنه (هندسه) کې هغې بڼې ته وايي چې له څلور مساوي کرڅو(څنډو)څخه جوړ شوي وي.