د کارن ونډې

۸ نومبر ۲۰۱۵

۶ نومبر ۲۰۱۵

۲۰ اگسټ ۲۰۱۵

۲ جولای ۲۰۱۵

۹ جون ۲۰۱۵

۷ جون ۲۰۱۵

زاړه ۵۰