افغانستان

سلامونه يونۍ, ۲۳ د جنوري ، ۲۰۲۲ کال.

د کابل ښار يو منظر

که زما لپاره کوم پيغام ليکل غواړۍ نو د خبرواترو مخ کې يې وليکئ.


خان گل