افغانستان

سلامونه يونۍ, ۲۰ د سپټمبر ، ۲۰۲۰ کال.

د کابل ښار يو منظر

که زما لپاره کوم پيغام ليکل غواړۍ نو د خبرواترو مخ کې يې وليکئ.


خان گل