افغانستان

سلامونه څلرنۍ, ۲۱ د اپرېل ، ۲۰۲۱ کال.

د کابل ښار يو منظر

که زما لپاره کوم پيغام ليکل غواړۍ نو د خبرواترو مخ کې يې وليکئ.


خان گل