افغانستان

سلامونه اونۍ, ۵ د ډيسمبر ، ۲۰۲۰ کال.

د کابل ښار يو منظر

که زما لپاره کوم پيغام ليکل غواړۍ نو د خبرواترو مخ کې يې وليکئ.


خان گل