آرنۍ غورنۍ پرانيستل

درې نۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی.