ونۍ

د اوونۍ لومړنۍ ورځ چې پيلنۍ هم بلل کيږي او ځينې پښتانه يې خالي ورځ هم بولي.
اوونۍ اپرېل وری شوال
ونۍ ۱۳ ۲۵ ۴
يونۍ ۱۴ ۲۶ ۵
دوه نۍ ۱۵ ۲۷ ۶
درې نۍ ۱۶ ۲۸ ۷
څلرنۍ ۱۷ ۲۹ ۸
پينځه نۍ ۱۸ ۳۰ ۹
جمعه ۱۹ ۳۱ ۱۰
ونۍ يا پيلنۍ د اوونۍ د لومړنۍ ورځې په توګه ياديږي چې ځينې پښتانه يې د خالي ورځ هم بولي او په فارسي ژبه کې د شنبه په نوم ياديږي.