څلرنۍ

د اوونۍ پنځمه ورځ ده چې ځينې پښتانه ورته شورو يا شُرو هم وايي

څلرنۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی چې ځينې پښتانه يې د شورو يا شُرو بولي او په فارسي ژبه کې ورته چهار شنبه وايي.