شورو

(له څلرنۍ نه مخ گرځېدلی)

څلورنۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی.