څلرنۍ

د اوونۍ پنځمه ورځ ده چې ځينې پښتانه ورته شورو يا شُرو هم وايي
اوونۍ جولای چنګاښ محرم
ونۍ ۱۳ ۲۳ ۶
يونۍ ۱۴ ۲۴ ۷
دوه نۍ ۱۵ ۲۵ ۸
درې نۍ ۱۶ ۲۶ ۹
څلرنۍ ۱۷ ۲۷ ۱۰
پينځه نۍ ۱۸ ۲۸ ۱۱
جمعه ۱۹ ۲۹ ۱۲
څلرنۍ د اونۍ د څلورمې ورځې نوم دی چې ځينې پښتانه يې د شورو يا شُرو بولي (البته دا نومونه پښتو نه بلکې اردو دي) او په فارسي ژبه کې ورته چهار شنبه وايي.