زمری (ښځينه جنس: زمرۍ)، ډېرگړی يې زمريان او زمرۍ، (په لاتيني ژبه کې: Panthera leo) د داړونکيو تي لرونکيو ژويو يو ډول، د پړانگ وزمه (پانتېرا Panthera) له پېنځو استازيو څخه یو استازی او هممهال د لویو پېشوگانو يو ډول گڼل کېږي.

زمری
زمرۍاخځليک

۱- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2

۲-