اوونۍ فبروري کب شعبان
ونۍ ۲۴ ۵ ۱۴
يونۍ ۲۵ ۶ ۱۵
دوه نۍ ۲۶ ۷ ۱۶
درې نۍ ۲۷ ۸ ۱۷
څلرنۍ ۲۸ ۹ ۱۸
پينځه نۍ ۲۹ ۱۰ ۱۹
جمعه ۱ ۱۱ ۲۰
جمعه د اوونۍ د اوومې ورځې نوم دی. دا د مسلمانانو لپاره سپېڅلې ورځ ده. دغه ورځ په اسلامي هېوادونو کې د استراحت او عبادت ورځ ټاکل شوې.