د کارن ونډې

۲۵ جنوري ۲۰۱۱

۲۲ جنوري ۲۰۱۱

۱۹ جنوري ۲۰۱۱

۱۷ جنوري ۲۰۱۱

۱۶ جنوري ۲۰۱۱

۱۴ جنوري ۲۰۱۱

۱۳ جنوري ۲۰۱۱

۱۱ جنوري ۲۰۱۱

۱۰ جنوري ۲۰۱۱

۹ جنوري ۲۰۱۱

۸ جنوري ۲۰۱۱

۶ جنوري ۲۰۱۱

۵ جنوري ۲۰۱۱

۲ جنوري ۲۰۱۱

۱ جنوري ۲۰۱۱

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۰

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۰

زاړه ۵۰