د کارن ونډې

۶ جنوري ۲۰۱۳

۱ جنوري ۲۰۱۳

۲۷ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۴ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۳ جولای ۲۰۱۲

۲۲ جولای ۲۰۱۲

۸ جولای ۲۰۱۲

۷ جولای ۲۰۱۲

۶ جولای ۲۰۱۲

۵ جولای ۲۰۱۲

۱۶ مارچ ۲۰۱۲

۱۱ مارچ ۲۰۱۲

۱۹ فبروري ۲۰۱۲

۱۲ فبروري ۲۰۱۲

۱۳ جنوري ۲۰۱۲

۱۲ جنوري ۲۰۱۲

۱۱ جنوري ۲۰۱۲

۸ جنوري ۲۰۱۲

۷ جنوري ۲۰۱۲

۵ جنوري ۲۰۱۲

زاړه ۵۰