د کارن ونډې

۱۹ مارچ ۲۰۱۲

۱۸ مارچ ۲۰۱۲

۱۶ مارچ ۲۰۱۲

۱۳ مارچ ۲۰۱۲

۱۱ مارچ ۲۰۱۲

۹ مارچ ۲۰۱۲

۲ مارچ ۲۰۱۲

۲۹ فبروري ۲۰۱۲

۲۸ فبروري ۲۰۱۲

۲۶ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ فبروري ۲۰۱۲

۲۱ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ فبروري ۲۰۱۲

۱۵ نومبر ۲۰۱۱

۷ سپټمبر ۲۰۱۱

۶ سپټمبر ۲۰۱۱

۵ سپټمبر ۲۰۱۱

۴ سپټمبر ۲۰۱۱

۳ سپټمبر ۲۰۱۱

۳۱ اگسټ ۲۰۱۱

زاړه ۵۰