آرنۍ غورنۍ پرانيستل

ساموا چې رسمي نوم یې د ساموا خپلواکه دولت دی.