جغرافي کوراډينېټونو سيستم

جغرافيایي کوراډينېټونو (همغږي کوونکو) سيسټم يو سيسټم دی چې د ځمکې بيلا بېلې برخې مالوموي.

دا هم وگورئ

سمول

سرچینې

سمول