د بړاس ماشين یوه بېلگه

د بړاس ماشين انگليسي جېمز واټ په 1815م کال کې وپنځوه.