د بړاس ماشين انگليسي جېمز واټ په 1815م کال کې وپنځوه.

د بړاس ماشين یوه بېلگه