آرنۍ غورنۍ پرانيستل

قزاقستان چې په رسمي توگه د قراقستان ولسمشریزه په نوم یاديږي په منځنۍ آسيا کې پروت یو هیواد دی.