قزاقي ژبه په قزاقي lang|kk-Latn|Qazaq tili) د ترکي ژبو له ډلی یوه ده چې د قرغیزي ژبه سره هم ډیر نږدی والی لري. یاده ژبه د قزاق خلکو له خوا کاریږي چې د قپچاق ترکي ژبو له ډله یوه ده. قزاقي په قزاقستان رسمي ژبه او په روسیه، چین، او التای جمهوریت کې اقلیت ژبه ګڼل کیږي.