ټنګه Қазақ теңгесі) د قزاقستان هیواد د پیسو واحد دی. د ټنګه ترټولو وړه برخه یو روپکي (تیین) دی، یاد اسعار په ۱۵ د نوامبر ۱۹۹۳ د روسي روبل پرځای د قزاقستان رسمي پیسې و بلل شوي.

left. د تنګه سکې