د کارن ونډې

۲۶ جنوري ۲۰۱۳

۲۵ جنوري ۲۰۱۳

۲۴ جنوري ۲۰۱۳

۱۹ جنوري ۲۰۱۳

۶ جنوري ۲۰۱۳

۵ جنوري ۲۰۱۳

۳ جنوري ۲۰۱۳

۲ جنوري ۲۰۱۳

۱ جنوري ۲۰۱۳

۳۱ ډيسمبر ۲۰۱۲

۳۰ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۹ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۸ ډيسمبر ۲۰۱۲

۲۶ نومبر ۲۰۱۲

۲۹ اگسټ ۲۰۱۲

۲۸ اگسټ ۲۰۱۲

۲۱ فبروري ۲۰۱۲

۸ فبروري ۲۰۱۲

۲۴ جنوري ۲۰۱۲

۲۳ جنوري ۲۰۱۲

۲۲ جنوري ۲۰۱۲

۱۶ جنوري ۲۰۱۲

۷ جنوري ۲۰۱۲

۱۹ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۸ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۷ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۵ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۴ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۳ ډيسمبر ۲۰۱۱

۱۰ ډيسمبر ۲۰۱۱

زاړه ۵۰