تورات

تورات د يهودو سپېڅلی کتاب، دبني اسرائيلو مذهبي کتاب، هغه مقدس کتاب چې په موسی(ع) باندې نازل شوی دی.