د واټیکان ښار چې رسمي نوم یې د واټیکان ښار دولت دی د ایټالیا هیواد د روم ښار په دننه کې یو خپلواک هیواد دی.