ډلبنديمکي سورة
د نوم ماناغېلی
د آيتونو شمېر165
د جُز شمېر7 to 8
د حزب شمېر13 to 15
د سجدو شمېر0
تر دې دمخه سورةالمايده
تر دې راوروسته سورةالأعراف
سورة الانعام اورېدل
سورة الانعام اورېدل
سورة الانعام اورېدل

سورة الأنعام (عربي: سورة الأنعام) د قران شريف شپږم سورت دی. دا سورة ۱۶۵ آيتونه لري. دا سورة په مکه کې نازل شوې ده او ۱۶۵ آيتونه لري. د دې سورة اهمې موضوعگانې توحيد، د قيامت ورځ، جنت او دوزخ دي.

په همدې سورة کې د ابراهيم پيغمبر کيسه هم راغلې، چې د خپل په عقلي دلايلو يې د اسماني اجرامو د پرستښ نه ډډه کوي او د الله وخوا ته مخ کوي او د الله عبادت کوي، او په همدې سورة کې پر ابراهيم پيغمبر باندې د وحيو يادونه هم راغلې.

تېر سورة:
المايده
د قرآن - 6 سورة مخکنی سورة:
الأعراف
عربي متن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114