يس
يس
Sura36.pdf
يس
ډلبندي مکي سورة
د نوم مانا يس
د آيتونو شمېر 286
د جُز شمېر 22 تر 23
د حزب شمېر 1 تر 5
د رکوع شمېر 5
د سجدو شمېر 83
د تورو شمېر نه
تر دې دمخه سورة سورة
تر دې راوروسته سورة سورة
سورة يس اورېدل
دا سورة د قاري الغامدي په غږ کې وييل شوی
د دې سورة ژباړه د عمر خطاب په غږ کې لوستل شوې.


تېر سورة:
الفاطر
د قرآن - 36 سورة مخکنی سورة:
الصفحت
عربي متن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114