دينپوهنه په عربۍ کې الإلهيات (په انگرېزي: Theology) په یوناني کې (θεος, theos, "یعنی الله یا اله", + λογια, logia, "كلمه," "قول") هغه منطقي او سيستماتيکه زده کړه ده چې د اله ، روحانیت او د دين اغېزو او رښتينولۍ په اړه څېړنې په کې ترسره کېږي. دینپوهان هڅه کوي چې په منطقي ډول سره اله یا الله د شتون مسئله د بحث او مباحثې له لیارې حل کړي.

د پوهې د دغه ډگر زده کړې د ځانگړو ديني مرکزونو تر څنگ په پوهنتونونو او ديني مدرسو کې هم ترسره کېږي.