گارډيان (په انگرېزۍ: The Guardian) له بريتانيا خپرېږي. د ١٨٢١ز کال په بهير کې د جون اډوارډ ټايلور له لوري يې بنسټ کېښودل شو. لومړۍ گڼه يې د هماغه کال د مې مياشتې په ٥مه خپره شوه. په ١٨٣٦ز کال کې اوونيزه شوه، چې هره چهارشنبه يې نوې گڼه خپرېده، په ١٨٥٥ز کال کې ورځپاڼه شوه.

د گارډين ورځپاڼې لومړی مخ