کارن ونډې

۷ اکتوبر ۲۰۲۰

۲۲ جولای ۲۰۲۰

۲۰ جولای ۲۰۲۰

۱۴ جولای ۲۰۲۰

۴ جولای ۲۰۲۰

۹ جون ۲۰۲۰

۷ جون ۲۰۲۰

۶ جون ۲۰۲۰

۵ جون ۲۰۲۰

۲۸ مې ۲۰۲۰

۲۷ مې ۲۰۲۰

۱۷ مې ۲۰۲۰

۱ مې ۲۰۲۰

۲۳ اپرېل ۲۰۲۰

۱۵ اپرېل ۲۰۲۰

۲۵ مارچ ۲۰۲۰

۲۳ مارچ ۲۰۲۰

۲۳ فبروري ۲۰۲۰

۲۲ فبروري ۲۰۲۰

۱۴ فبروري ۲۰۲۰

۶ ډيسمبر ۲۰۱۹

۱۱ نومبر ۲۰۱۹

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۹

۱۹ اکتوبر ۲۰۱۹

۶ سپټمبر ۲۰۱۹

۱ سپټمبر ۲۰۱۹

۷ اگسټ ۲۰۱۹

۴ اگسټ ۲۰۱۹

۲۷ جولای ۲۰۱۹

زاړه ۵۰