د کارن ونډې

۹ اگسټ ۲۰۱۳

۸ اگسټ ۲۰۱۳

۷ اگسټ ۲۰۱۳

۶ اگسټ ۲۰۱۳

۵ اگسټ ۲۰۱۳

۳ اگسټ ۲۰۱۳

۲ اگسټ ۲۰۱۳

۱ اگسټ ۲۰۱۳

۳۰ جولای ۲۰۱۳

۲۸ جولای ۲۰۱۳

۶ جولای ۲۰۱۳

۵ جولای ۲۰۱۳

۴ جولای ۲۰۱۳

۲ جولای ۲۰۱۳

۳۰ جون ۲۰۱۳

۸ جون ۲۰۱۳

۲۸ مې ۲۰۱۳

۲۳ مې ۲۰۱۳

۲۲ مې ۲۰۱۳

۱۷ مې ۲۰۱۳

زاړه ۵۰