واده د دوه کورنيو د دوستۍ لمانځنې ته وييل کېږي چې يوه کورنۍ د خپل لور د بلې کورنۍ زوی ته ورکوي. په بله وينا واده د دوه کسانو د ژوند د شريکولو خوښي ته وييل کېږي.

دو گوته د وادع