مياشت د مهال د اندازه كولو يو يوون (واحد) دی چې د کال ۱۲ برخه کېږي. په بله وينا د يوه کال ۱۲ برخه د مياشت په نامه یادېږي. مياشت له ۲۸، ۲۹، ۳۰، او ۳۱ ورځو جوړه ده چې د اوونيو په شمېر ۴ اوونۍ کېږي.

له دود سره سم مياشتې پر دريو ډولونو وېشل شوې، چې د هغوی له اړوندو کلونو سره سم لمريز لېږدي (هجري شمسي)، سپوږميز لېږدي (هجری قمري) او درېيم ډول يې زېږدي (ميلادي) دی چې په زېږدي کال اړه لري.

مياشت په ستورپوهنه کې

مياشتې په سپوږميز او سپوږميزو لمريزو کالښودونو (کليزونو) کې

مياشتې په لمريزو کالښودونو کې

اخځليک

۱- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86

۲-