مياشت د وخت يو مهال دی چې موده يې له ۳۰، ۲۹ او ۲۸ ورځو او ۴ اونيو جوړه شوې وي.