يوون (له یوه څخه جوړ، له يوه اخيستل شوی، يا د یوه ځای) چې په پاړسي ژبه کې يې (یکا یا واحد اندازه‌ گیری) بولي، د جسمي او فيزيکي اجسامو د اندازه کولو لپاره کارېږي.
اخځليک سمول

۱- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD