کال' د مهال يو پړاو يا موده ده چې له ۱۲ مياشتو جوړ شوی يا په ۱۲ مياشتو وېشل شوی دی. په يوه کال کې ۵۲ اوونۍ او ۳۶۵ ورځې دي.