کال' د وخت يو مهال دی چې د دولسو مياشتو له ]]مودې]] جوړ شوی وي. په يوه کال کې 52 اونۍ او 365 ورځې دي.