پلار او ځوی

پلار یا (بابا) د يوې کورنۍ مشر غړي ته ویيل کېږي .