پلار یا (بابا) د يوې کورنۍ مشر غړي ته ویيل کېږي .

پلار او ځوی