کورنۍ

د ويکيمېډيا نامبهم مخ

کورنۍ يوه ټولنيز بنسټ ته وييل کېږي. همداراز کورنۍ په لاندې مفاهيمو کې هم کارېږي.